MATUS LANYI
CV

 

Represented by THINK +feel Contemporary Art Gallery, Director Silvia Lattova

Contact (+1) 202.256.2960

------------------------------------
Share lanyi.euweb.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATUS LANYI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Matus Lanyi Matus Lanyi
Matus Lanyi, Bikini V, IHS series, 2016, Oil on Canvas Matus Lanyi, Bikini VI, IHS series, 2016, Oil on Canvas

2016

HARD DRIVES II.
30. november 2017 - 12. február 2017, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

Nosnou témou tvorby slovenského výtvarníka Matúša Lányiho je kresťanská tradícia, kultúra a jej ikonografia, s ktorou pracuje v intenciách postupov súčasného umenia. V tejto súvislosti reaguje na úlohu náboženstva a viery, rovnako ako na vedecké otázky súvisiace s poznaním sveta a života. Často porovnáva a prepája profánnu a sakrálnu tematiku v netradičnom kontexte, čím reflektuje niektoré negatívne špecifiká a problémy súčasnej spoločnosti a jej uprednostňované, nezriedka banálne hodnoty. Jeho výtvarný program zahŕňajúci médium maľby, videa a inštalácie je niekedy vizuálne a obsahovo kontroverzný, symboly kresťanstva však úmyselne neznevažuje, ani nemá ambíciu formulovať závery. Necháva divákovi priestor na vlastnú interpretáciu svojich diel.

K prvým cyklom, kde sa Lányi vyrovnával so spomínanými námetmi, patria maliarske série s názvom Windows z obdobia rokov 2005 – 2008. V nich pomocou heslovitého, vecného jazyka prevzatého z počítačového systému Microsoft Windows zaznamenal vybrané texty z Evanjelií prostredníctvom hladkej maľby pripomínajúcej digitálnu tlač. V roku 2007 vo svojich „molekulárnych maľbách“ vysvetlil niektoré biblické posolstvá štruktúrou chemických vzorcov či molekúl. Podobne rozložil tradičný obraz Ježiša Krista, ktorému v ďalších dielach dokonca prisúdil znaky súčasnej popkultúry. V rokoch 2009 – 2010 v sérii Pôdorysy zakresľoval pôdorysy stredovekých katedrál do interiérových a exteriérových profánnych priestorov – športových hál a ihrísk. Odkazoval tak na novozákonnú symboliku posvätného miesta (symbolického chrámu), ktorú zámerne premietol do svetského prostredia.

Od roku 2013 kontinuálne pracuje na sérii s názvom IHS, kde interpretuje predmety bežnej potreby vo vzťahu so symbolmi kresťanskej ikonografie. Objekty liturgickej povahy (napr. kalichy, monštrancie) dáva do súvisu so svetskými často triviálnymi vecami, čím vyzdvihuje ich skutočný význam a podstatu ako sakrálnych objektov v protiklade so súčasným materiálnym chápaním života. V aktuálnom cykle Hard Drives, na ktorom pracuje od roku 2014, prezentuje inštalácie lupeňov kvetov a listov lepených na veľkorozmerné plátna. Ilustruje jednu z téz evolučnej teórie neodarwinizmu, ktorá prirovnáva ľudský život k plynutiu genetických informácií bez hlbšieho zmyslu a poznania. Reaguje na jednu z teórií súčasného britského vedca, evolučného biológa Richarda Dawkinsa, ktorý pripodobňuje ľudský život k rieke dát bez konkrétneho smerovania, ktorou sa zaoberal už aj v predchádzajúcich súboroch. V prípade týchto kompozícií sa nosičmi genetických dát stávajú rastlinné prvky radené lineárne, pripomínajúce defragmentáciu počítačového disku, zhromaždiskom informácií je podklad v podobe plátna. Významovú rovinu týchto inštalácií primárne určuje znázornenie toku informácií, nevzťahuje sa naň sekundárne vzniknutý jav ovplyvňujúci ich vizuálnu stránku – neustále sa meniaca podoba rastlín, súvisiaca s vyňatím z ich prirodzeného prostredia, napr. zmena farby či tvaru.

-Martina Vyskupová-

Matus Lanyi
Matus Lanyi, Bikini IV., IHS series, 2016, Oil on Canvas
Matus Lanyi Matus Lanyi
Matus Lanyi Matus Lanyi

HARD DRIVES
12. august - 30. september 2016, Synagóga, Spišské Podhradie

Výstava prezentuje aktuálne vizuálne dielo Matúša Lányiho, ktoré sa zaoberá dvoma teóriami o smerovaní biologického vývoja života a jeho “cieľa”. Lányi reaguje opäť na neodarwinovskú interpretáciu o neriadenom toku života, ako toku genetických informácií bez vyššieho zmyslu a poznania a teóriu “celopohybu”, ktorá akcentuje neustálu premenu prítomnosti, nedeliteľnosť celku a riziko koncepčnej fragmentácie. Používa digitálny jazyk, pričom metaforickým výrazovým prostriedkom sa mu stáva materiál s obsahom genetickej informácie – živé lupene kvetov či listy rastlín a stromov. Tento materiál je nosičom informácie o vlastnom živote – DNA. Rastlinný materiál je vyňatý zo svojho primárneho prostredia a prenesený na plátno, ktoré tak plní funkciu dátového disku uchovávajúceho genetické informácie. Lupene a listy sú radené lineárne, postupne, tak ako sú nadobúdané a vytvárajú fragmentované jednotky vizuálne pripomínajúce proces počítačovej defragmentácie disku, teda akéhosi usporadúvania dát riadeného “vyššou” kontrolou. Autor ponecháva diváka pred rozmernými displejmi premietajúcimi neustály tok informácií s pocitom potreby ich dešifrovania, ale aj s rozporom o interpretácii poznania “cieľa”.
-Juraj Čarný-

 
 
 
Matus Lanyi Matus Lanyi
Matus Lanyi, Bikini II., IHS series, 2016, Oil on Canvas / Private Collection, Bratislava Matus Lanyi, Bikini III.I, IHS series, 2016, Oil on Canvas
 

IHS Shoe from matus lanyi on Vimeo.

Throw a stone at her from matus lanyi on Vimeo.

 

 
 
Matus Lanyi Matus Lanyi Matus Lanyi
Matus Lanyi, Monstrance I, IHS series, 2016, Oil on Canvas Matus Lanyi, Shoe II, IHS series, 2016, Oil on Canvas Matus Lanyi, Monstrance II, IHS series, 2016, Oil on Canvas
 

2015

Matus Lanyi Matus Lanyi
Matus Lanyi, Kiss, IHS series, 2015, Oil on Canvas, 190 x 320 cm -75 x 126 inch (6.2 ft x 10.5 ft) Matus Lanyi, Arachne, IHS series, 2015, Oil on Canvas, 190x160 cm - 75 x 63 inch (6.2 ft x 5.2 ft )
Matus Lanyi Matus Lanyi Matus Lanyi
Matus Lanyi, Bikini1, IHS series, 2013, Oil On Canvas, 170 cm - 67 inch diameter (5.6 ft diameter) / Private Collection, New York Matus Lanyi, Bikini2, IHS series, 2013, Oil On Canvas, 170 cm - 67 inch diameter (5.6 ft diameter) / Private Collection, New York Matus Lanyi, Twins, IHS series, 2013, Oil On Canvas, 170 cm - 67 inch diameter (5.6 ft diameter) Matus Lanyi, Crucifix, IHS series, 2013, Oil On Canvas, 170 cm - 67 inch diameter (5.6 ft diameter) Matus Lanyi, Helmet, IHS series, 2013, Oil On Canvas, 170 cm - 67 inch diameter (5.6 ft diameter) (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves)
 
Matus Lanyi Matus Lanyi
Matus Lanyi, Shoe, IHS series, 2013, Oil on Canvas, 66 x 165 inch (5.5 ft x 13.8 ft) (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves) Matus Lanyi, Car, IHS series, 2014, Oil on Canvas, 63 x 177 inch (5.2 ft x 14.8 ft)
Matus Lanyi, Render 1, 2015, Leafs Applied on Canvas, 200 x490 cm – 78x 193 inch (6.5 ft x 16 ft) Matus Lanyi, Fragmentation 9, 2015, Leafs Applied on Canvas, 320 x380 cm – 126x 150 inch (10,4 ft x 12,4 ft)
Matus Lanyi, Fragmentation 1, 2015, Leafs Applied on Canvas, 206 x168 cm – 81x 66 inch (6.8 ft x 5.5 ft) Matus Lanyi, Fragmentation 2, 2015, Leafs Applied on Canvas, 206 x168 cm – 81x 66 inch (6.8 ft x 5.5 ft) Matus Lanyi, Fragmentation 3, 2015, Leafs Applied on Canvas, 206 x168 cm – 81x 66 inch (6.8 ft x 5.5 ft) Matus Lanyi, Fragmentation 4, 2015, Leafs Applied on Canvas, 206 x168 cm – 81x 66 inch (6.8 ft x 5.5 ft)

Matus Lanyi, Fragmentation 5, 2015, Leafs Applied on Canvas, 206 x168 cm – 81x 66 inch (6.8 ft x 5.5 ft)

Matus Lanyi, Fragmentation 6, 2015, Leafs Applied on Canvas, 210 x200 cm – 82x 78 inch (6,9 ft x 6.5 ft)

Matus Lanyi, Fragmentation 7, 2015, Leafs Applied on Canvas, 210 x200 cm – 82x 78 inch (6,9 ft x 6.5 ft)

Matus Lanyi, Fragmentation 8, 2015, Leafs Applied on Canvas, 210 x200 cm – 82x 78 inch (6,9 ft x 6.5 ft) Matus Lanyi, Fragmentation 9, 2015, Leafs Applied on Canvas, 210 x400 cm – 82x 156 inch (6,9 ft x 13 ft)
 
matus lanyi london RED GALLERY
London RED GALLERY 2014

The video installation arises from an iconography of Virgin Mary conceived by the power of the Holy Spirit. Representation of the holy scenes paraphrases the story using biological expressions and naturalistic attributes like liturgical objects, monstrance or relics that visually and symbolically enhance biological theory of Virgin Mary conception and lighten the dogma of this most important Christian scene. Matus Lanyi has spent two months on the residency at Red Gallery London as part of exchange program with KAIR - Kosice Artis In Residence program. In the frame of “European Capital of Culture” the NGO “Kosice 2013” developed an international artist-in-residency-program for emerging artists from all over the world and out of all artistic disciplines and expressions. 

kalich from matus lanyi on Vimeo.

Spider from matus lanyi on Vimeo.

The Holy Spirit from matus lanyi on Vimeo.

Conception of Vorgin Mary from matus lanyi on Vimeo

Monstrance 1 from matus lanyi on Vimeo

Monstrance 1 from matus lanyi on Vimeo.

 
PÔDORYSY 2009 - 2010
Zakresľovanie pôdorysov katedrál sa deje v intenciách citácií z kapitol Nového zákona, ktorá obsahujú zmienku o symbolickom chráme. Tieto diela zamieňajú kontext funkcie chrámu ako neohraničeného duchovného priestoru s funkciou vymedzeného a jednotkou miery definovateľného fyzického priestoru. Fúziou dvoch priestorov dochádza zároveň ku kolízii dvoch veličín. Na jednej strane veličiny ako variabilného, rozsahom a objemom definovateľného útvaru a na druhej strane veličiny bez rozmerovej definície. 
John2, Jesus Cleanses the Temple, 2009, kresba vápnom, Spišské Podhradie, (Galéria umelcov Spiša) Luke 2, The Boy Jesus in the Temple, 2009, kresba vápnom, Spišské Podhradie, (Galéria umelcov Spiša) Revelation 11, Measuring of the Temple 2009, kresba páskou, Spišské Podhradie, (Galéria umelcov Spiša)

John2, Jesus Cleanses the Temple, 2009 video 2,09 min, (Galéria umelcov Spiša)

Luke 2, The Boy Jesus in the Temple, 2009 video 1,34 min, (Galéria umelcov Spiša)

Reveletion11 , Measuring of the Temple, 2009 video 1,40 min, (Galéria umelcov Spiša)
Katedrála, 2010, kresba páskou, Bratislava, Matthew 5, If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also, 2011, kresba páskou, Poznaň / PL Katedrála-keleton, 2010, arch. objekt, lešenie, Trnava
WINDOWS / 2009
"Zjavenie apoštola Jána" je námetom záverečného cyklu maliarskej série "Windows", nazvaného REVELATION. Na plátnach sa odvíja príbeh nezvratného procesu deštrukcie "systému", ktorý býva zväčša zapríčinený zanedbaním alebo ignorovaním systémových požiadaviek. Tento proces sprevádza niekoľko výstražných hlásení, ktoré zdanlivo oddiaľujú následky fatálneho procesu.
Matus Lanyi / Revelation Matus Lanyii / The last judgement Matus Lanyi / Error!
Revelation, 2009, akryl, 170x200 cm (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves) The last judgement, 2009, akryl, 135x280 cm (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves) Error!, 2009, akryl, 120x330 cm (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves)
Matus Lanyi / Measuring of the Temple Matus Lanyi / Uninstalling
Measuring of the temple, 2009, akryl, 130x300 cm (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves) Uninstalling, 2009, akryl, 120x330 cm (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves)
It is done!, 2009, akryl, 120x330 cm (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves) Uninstall!, 2009, akryl, inštalácia z malieb na drevených doskách (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves)
matus lanyi / Molekulárny Ježiš matus lanyi / Zvestovanie matus lanyi / Jezis s Janom Krstitelom matus lanyi / Ježiš Superman matus lanyi / Superman Ježiš
Molekulárny ježiš, 2007, 200 x 149 cm Zvestovanie, 2007, akryl, 149x 200 cm, (súkromná zbierka) Ježiš s Jánom Krstiteľom, 2007, akryl, 150 x 150 cm, (súkromná zbierka) Ježiš Superman, 2007, olej, (SNM-Spišské múzeum v Levoči) Superman Ježiš, 2007, olej, (SNM-Spišské múzeum v Levoči)
WINDOWS / 2005 - 2007
Neodarwinovská teória, ktorá bola základným podnetom pre vznik maliarského cyklu nazvaného "Windows", prirovnáva vývoj človeka k tečúcej rieke génov - mikroentít, odovzdávajúcich si neviazane informácie a generujúcich nové originálne mikroentity. Počítačový digitálny systém funguje na základe spájania základných jednotiek - bajtov a generovania nových. Priestor pre ich množenie je nekonečný. Systém Windows má však svoju hierarchiu a poriadok. Počnúc dôležitým bajtom končiac kurzorom, teda akýmsi transcendentnom, ovládajúcim a usmerňujúcim tok bajtov. Podobne je to aj u ľudí. Náš spoločenský systém má tiež hierarchiu. Jeho základnou jednotkou je človek a rovnako stojí na princípe externého nepoznaného ovládača – transcendentna.
Matus Lanyi / Ježiš vyháňa kupcov z chrámu Matus Lanyi / Vzkriesenie Lazára Matus Lanyi / Premenenie vína na krv Matus Lanyi / Posledná večera
Ježiš vyháňa kupcov z chrámu, 2006, akry,l 120x210 cm, (Galéria mesta Bratislavy) Vzkriesenie Lazára, 2006, akryl,130x200 cm, (Galéria mesta Bratislavy) Premenenie vína na krv, 2006, akryl, 130x200 cm, (Galéria mesta Bratislavy) Posledná večera, 2006, akryl, 120x210 cm, (Nitrianska galéria, Nitra)
Matus Lanyi / Peter zapiera Ježiša Matus Lanyi / Are you king of the Jews? Matus Lanyi / Crucify him!
Peter zapiera Ježiša, 2006, akryl, 120x210 cm, (Nitrianska galéria, Nitra) Are you the king of the Jews?, 2007, akryl, 100x295 cm, (súkromná zbierka, Praha) Crucify him!, 2007, akryl, 100x295 cm, (zbierka Milan Dobňák)
Matus Lanyi / The Death of Jesus Matus Lanyi / The Resurrection
The Death of Jesus, 2007, akryl, 110x260 cm, (zbierka Milan Dobňák) The Resurrection, 2007, akryl 110x260 cm, (súkromná zbierka, Mníchov)
Matus Lanyi / Kain a Ábel Matus Lanyi / Znamenie Matus Lanyi / Evanjelista Matúš Matus Lanyi / Najsvätejšie srdce Ježišovo Matus Lanyi / Zmŕtvychvstanie
Kain a Ábel, 2005, akryl, 200 x 130 cm, (Galéria mesta Bratislavy) Znamenie, 2005, akryl, 200 x 140 cm, (Galéria mesta Bratislavy) Evanjelista Matúš, 2005, akryl, 200 x 130 cm, (Galéria mesta Bratislavy) Najsvätejšie srdce Ježišovo, 2005, akryl, 200 x 130 cm, (Galéria mesta Bratislavy) Zmŕtvychvstanie, 2005, akryl, 200 x 140 cm, (Galéria mesta Bratislavy)
 
počítadlo.abz.cz